Dokumentide kinnitamine

Alates 19. septembrist 2013 ei vaja Eestis väljastatud avalikud dokumendid Itaalias täiendavat apostille’ga kinnitamist!

Avalik dokument on näiteks haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend), notari dokument, või kohtu poolt väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, kohtutäituri dokument).

CIEC tõendid

Alates 24. detsembrist 2011 on Eesti perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni (International Commission on Civil Status Conventions) osaline. Konventsiooni alusel väljastatakse sünni-, abielu- või surmaakti mitmekeelne väljavõte, mida konventsiooniga ühinenud riigid tunnustavad ilma formaalsuseta (apostille’ta). Väljavõtted on kahepoolsed, neis on näidatud ära kasutatud sümbolite tähendus osalisriikide keeles. Väljavõtte pöördel peab alati olema viide konventsiooni nimele (nt “Certificación expedida en aplicación del convenio firmado en Viena el 8 de septiembre de 1976.”).

Väljavõtete näidised:

Itaalia on samuti nimetatud konventsiooni osaline ning võimalusel soovitame alati võtta konventsiooni alusel väljastatud dokument (nt sünnitõend) vastavast Itaalia ametiasutusest.

CIEC tõendeid tunnustatakse ilma formaalsusteta – s.t. need on kasutatavad ilma apostille kinnituse või tõlketa kõikides konventsiooniga ühinenud riikides

Lisaks Eestile on selle konventsiooni liikmed: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi. 

NB! Eestis võib kasutada ka muud välisriigi riigisisest sünni-, abielu- või surmadokumenti või akti ärakirja, kui selle originaal on kinnitatud apostille`ga.

Ametlik kinnitamine

Konsul kinnitab ametlikult isiku allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsust:

  • allkirja õigsuse kinnitamisel tuleb allkiri anda või omaks võtta konsuli juuresolekul.
  • ärakirja, väljavõtte või väljatrüki kinnitamiseks peab konsulile esitama originaali.

Toiming tehakse haldusmenetluse seaduse kohaselt – st kinnitatakse Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse dokumendi ärakiri, väljavõte või väljatrükk ja dokumendil olev allkiri, kui see esitatakse Eesti haldusorganile (riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutusele). Toiming on riigilõivuvaba.

Notariaalne kinnitamine

Konsul võib kinnitada notariaalselt: ärakirja, allkirja, väljavõtte või väljatrüki õigsust, samuti dokumendi tõlke või tõlkija allkirja õigsust.
Riigilõiv 30 eurot.

Haridust tõendavate dokumentide kinnitamine/kvalifikatsiooni tunnustamine

Haridust tõendav dokument ei vaja apostille’ga kinnitamist. Siiski võib olla vajalik dokumendi sisuline tunnustamine. Selleks soovitame pöörduda Euroopa riikide infokeskuste koostöövõrgustik ENIC poole (European Network of Information Centres), kelle ülesanne on pakkuda teavet ja nõustamist järgmistes valdkondades:

  • välisriikide diplomite, kraadide ja muude akadeemiliste või kutsetasemete tunnustamine;
  • haridussüsteemid teistes Euroopa riikides ja oma koduriigis;
  • võimalused välismaal õppimiseks, k.a teave õppelaenude ja stipendiumide kohta, samuti õpirännet ja vastavust puudutavad praktilised küsimused.

Akadeemilise tunnustamise infokeskuste koostöövõrgustik NARIC (National Academic Recognition Information Centres) loodi 1984. Võrgustiku eesmärk on diplomite ja Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa majanduspiirkonna ja Ida-Euroopa riikides toimunud õppeperioodide akadeemiline tunnustamine.

Täpsemalt ENIC-NARIC kodulehe vahendusel www.enic-naric.net