Itaaliasse elama ja tööle

Kui asute Itaaliasse püsivalt elama, tuleb teil esmalt registreerida oma elukoht (certificato di residenza), taotleda isiklik maksukood (codice fiscale) ning seejärel tervisekindlustuskaart.

Autoga Itaalias

Auto numbrimärkide vahetus

Vastavalt Itaalia seadustele on isikul, kes on elanud Itaalias rohkem kui 60 päeva, keelatud välismaal registreeritud sõiduki juhtimine. Kui te asute elama Itaaliasse, peate kahe kuu jooksul elukoha registreerimisest vahetama Eesti numbrimärgid Itaalia numbrimärkide vastu. Trahvid ulatuvad 712 – 2 848 euroni ning kui registreerimist ei ole alustatud 180 päeva jooksul, on ametiasutustel õigus auto teisaldada.

Uued eeskirjad näevad ette erandi firmade sõidukitele, mis on liisitud või renditud väljaspool Itaaliat, Euroopa Majanduspiirkonnas (ELi riigid, Island, Liechtenstein ja Norra). Sellisel juhul tuleb tõendada, kellele auto kuulub ja kui kauaks on juhil volitus seda autot juhtida. Vajalikke dokumente võib esitada 30 päeva jooksul ning dokumentide puudumisel on trahvid 250 – 1 000 eurot.

Sõiduauto tuleb registreerida kohalikus mootorsõidukite büroos (Motorizzazione Civile) kui ka Sõidukite registris (Pubblico Registro Automobilistico)

Perekonnaseisu muutus Itaalias

Itaalias jõustunud abielulahutus on vaja kanda Eesti rahvastikuregistrisse.

Poolte kokkuleppel linnavalitsuses registreeritud lahutuse tõenduseks on vastav CIEC vorm (Formula B abielutunnistusele lisatud abielulahutuse info). Kui abielu on lahutatud kohtus, tuleb kohtult paluda lahutuse originaaldokumendile lisaks Brüsseli II Määruse alusel antavat abielulahutuse (artikkel 39) vormi inglise keeles (Certificato di cui all ´art. 39 sulle decisioni in materia matrimoniale). Kui viimane väljastatakse itaaliakeeles, tuleb lasta see vandetõlgil või vastaval pädeval ametiasutusel (nt notar) tõlkida eesti või inglise keelde.